עד 50% הנחה על כל סוגי החלקים המשומשים

50% הנחה על כל סוג החלפים

תקנון האתר

מי אנחנו?

האתר שלנו הוא: http://shop.totalos.com.

מדיניות האתר

גולש/ת יקר,
להלן תקנון המפרט את תנאי הגלישה. אנא קרא/י בעיון את התקנון בטרם התחלת הגלישה באתר.

למען הסר ספק יובהר בזאת כי עצם הגלישה באתר מהווה מתן הסכמתך לתנאים המפורטים בתקנון.

כל המידע המופיע בתקנון נכתב בלשון זכר למטרות נוחות בלבד אולם הוא מתייחס גם ללשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך, אלא אם נכתב אחרת במפורש.

בתקנון זה:

"האתר" – אתר החדשות של החברה בכתובות: Shop.totalos.com לרבות מוספיו, אתרי משנה, פורומים, תיבת דוא"ל, "צ'אט" ושירותים נוספים הניתנים או שינתנו במסגרת האתר.

"גלישה" – לרבות באמצעות האינטרנט, טלפון סלולרי או בכל אמצעי מדיה אחר.

"שימוש" – לרבות צפייה, העתקה, עריכה, שכתוב, ציטוט, הפצה בכל דרך או אמצעי, הצגה, הקלטה, צילום וידאו וכיוצא בזה.

"מידע" או "תוכן" – מידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, קוד, תוכנת מחשב, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם.

כללי התנהגות בעת גלישה באתר

הגולש מצהיר ומחייב כי הוא קרא והבין את התנאים המפורטים בתקנון זה וכי הוא מסכים להם וכי עצם גלישתו באתר מהווה הסכמה לתוכנו.

בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, מצהיר הגולש ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:

 1. להשתמש באתר בהתאם בכפוף לתנאי התקנון, כאשר הוא מודע לכך שתנאים אלה עשויים להשתנות מעת לעת על ידי החברה.
 2. להשתמש באתר בכפוף לדרישות כל דין, וכן להימנע מפגיעה בחברה ו/או בצדדים שלישיים.
 3. לא לגרום, במעשה או במחדל, באמצעותו או באמצעות אחר, במסגרת השימוש באתר בין במישרין ובין בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, לא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, לא לבצע פרסום אסור על פי דין, הפרה של הוראות צנזורה, פגיעה כלשהי בביטחון המדינה או פגיעה בזכויות צדדים שלישיים.
 4. לא להעלות ו/או לפרסם ו/או להעביר לרבות (אך לא רק) באמצעות מערכת המסרים והשיחה האישית, פורומים, דוא"ל וכו', תכנים בעלי אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. למען הסר ספק מובהר כי האיסורים הנ"ל חלים כולם גם ביחס להעלאת קישורים לחומרים ו/או תכנים הפסולים כאמור.
 5. לא לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים באתר או באמצעות שימוש באתר ובכלל זה, להימנע מפגיעה ו/או הכבדה על יכולת הגלישה של משתמשים אחרים באתר ו/או פעילות כלשהי של החברה בקשר עם האתר ובכלל, ולהימנע משליחת "דואר זבל" SPAM)) מכתבי שרשרת, או למסור ו/או לנסות למסור כל מידע או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשים ו/או החברה לא אישרו קבלתם, או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים ובכלל זאת לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום מזיק או עוין, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים.
 6. כן מתחייב המשתמש להימנע, בין במעשה או במחדל, משיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשבי החברה ו/או האתר ו/או יתר המשתמשים באתר באמצעות שימוש בתוכנות מזיקות כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו"ב.
 7. להשתמש באתר לצרכיו הפרטיים בלבד ובשום אופן שלא למטרת פרסום ו/או הפקת רווח ו/או שימוש מסחרי אחר כלשהו ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. כן מתחייב הגולש שלא לשווק ו/או להשתמש באתר לקידום ו/או פרסום כל משחק ובכלל זה משחקי פירמידה.
 8. המשתמש מתחייב, שלא להשתמש באתר ו/או לפעול באתר ובכלל זה לא להפנות לכל קישור או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, התחזות לאחר, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, איסוף פרטים על משתמשים אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות מהאתר ופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, הצפת האתר בהודעות חוזרות, קידום תכנים מלאכותי, פרסום חומרים שקריים או מטעים, פרסום קישורים ו/או העלאת תכנים מיניים או פורנוגרפיים לאתר ו/או תכנים אשר יפגעו ברגשות גולשים אחרים ו/או אשר צפויים להסב להם נזק.
 9. המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר וכן להימנע מהפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באיזה באתר, לרבות בתכני הגולשים, תכנים פרסומיים ואחרים.
 10. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.
 11. החברה רשאית לחסום ואף להסיר את תכניו של כל משתמש שיפר את התחייבויותיו לחברה, כולן או מקצתן, ביחס לשירות, אחד או יותר, הניתנים על ידה ו/או על ידי צד שלישי באמצעותה וכן למנוע מאותו גולש לחזור ולהשתמש באתר ובשירותים הניתנים בו בעתיד, גם תחת שימוש בשם משתמש אחר.
 12. הגולש מתחייב לשפות את החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה באתר ו/או בשירותים, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם הגלישה באתר והשימוש בשירותים האמורים.

הרשמה לאתר

חלק מהשירותים הניתנים באתר כרוכים ברישום של הגולש לאתר, הינך מוזמן לעשות שימוש בשירותים אלה, כולם או מקצתם, בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

 1.  המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלפחות חלק מהשירותים הניתנים באתר כרוכים בתשלום לחברה ו/או לצד שלישי.
 2.  במקרה כאמור, על המשתמש לפעול בהתאם להוראות הרישום ו/או הגביה של החברה ו/או הגורמים האחרים, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן את החברה, ללא דיחוי, בכל מקרה של שינוי בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש.
 3.  המשתמש מתחייב להימנע משימוש בשירות לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לסייע, להקל, לאפשר וכו' ביצוע מעשה כאמור.
 4. המשתמש מתחייב להימנע בשימוש בשירות על מנת להפריע ו/או לפגוע במשתמשים נוספים.
 5. המשתמש מתחייב להימנע ממסירת פרטים שגויים במתכוון וכן להימנע מגרימת פגיעה בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים, בין במעשה ובין במחדל.
 6. המשתמש מתחייב שלא להעביר את פרטיו לשימוש צד שלישי.
 7. המשתמש מתחייב שלא לצבור חובות כלפי החברה ו/או כלפי צד שלישי בקשר עם השימוש באתר, לגבי שירותים הכרוכים בתשלום, וכי באחריותו הבלעדית לוודא כי אמצעי התשלום תקף ולא הוגבל לשימוש.
 8. ידוע למשתמש כי אי עמידה בתנאים האמורים לעיל וכן בתנאים שיפורסמו באופן ספציפי ביחס לכל שירות בנפרד יקנו לחברה זכות לבטל באופן חד צדדי את רישומו לשירות והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ביחס לכך.
 9. הרשמתך לאתר או שימוש באחד הכלים בו מהווה הסכמה לקבלת חומר שיווקי. ניתן יהיה לבטל את הרישום לתוכן השיווקי בכל עת.

קניין רוחני

הגדרות:

"זכות" – לרבות זכויות היוצרים מכל סוג שהיא בתכנים המופיעים באתר, לרבות ביחס לעיצובו, וכן ביחס ליישומים המופיעים בו, לרבות באמצעות תוכנה, קוד מחשב, טקסט, תמונה, משחקים, קטעי וידיאו, קטעי קול.

"אחסון" – בין במדיה קיימת או עתידית.

 1. כל הזכויות שמורות לחברה, למעט תכנים או שירותים מאת צדדים שלישיים לגביהם יש לחברה זכויות שימוש וכל זכויות הקניין הרוחני יהיו קניינה בלבד.
 2. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי, כל חלק מן החומר המוצג באתר ללא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב, לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית; שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו; אחסון בארכיון; תרגום; עריכה מחדש וכיוצא בזה, וזאת למעט שימוש עצמי.
 3. המשתמש מתחייב שלא להציג את התוכן המופיע באתר אלא באמצעות קישור לדף האינטרנט המקורי באתר וכן להימנע מלשנות כל שינוי במידע המופיע באתר, לרבות עיבוד מחדש בכל צורה שהיא, שכתוב, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בו שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.
 4. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בתכנים המופיעים באתר, בין אם פורסמו על ידי החברה ובין אם ע"י צד שלישי, לצורך פעילות מסחרית ו/או עסקית, או לצורך כל פעילות אחרת שיש בה כדי לפגוע בפעילות החברה.

הגנת פרטיות

החברה תפעל בכפוף להוראות כל דין ביחס לשמירה על פרטיות הגולשים, ולא תמסור מידע ביחס לפרטי גולש אלא למי שמורשה לכך ע"פ דין וזאת למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו.

 1. החברה תהיה רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש, לרבות כתובת IP ותכנים שיועלו על ידו לאתר באמצעות הפלטפורמות השונות המופיעות בו, לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, או לעשות בהם שימוש לצרכיה, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת וכן להגביל או לחסום, באופן זמני או קבוע, את השימוש באתר ואת המידע בו בפני גולש שהשתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.
 2. המשתמש מסכים לכך כי החברה רשאית להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לה לזהות את המחשב ממנו המשתמש יוצר גישה לאתר (כגון Cookies) וכן להשתמש במידע המתקבל אצלה בעקבות כך.
 3. ידוע למשתמש והוא מסכים לכך כי החברה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים שהיא תערוך מעת לעת.
 4. המשתמש מסכים בזאת כי החברה רשאית לשלוח לכתובת הדוא"ל שימסור לחברה עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי ובמידה ואינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב לחברה.
גלילה למעלה
צריכים עזרה במציאת חלק?